Drukuj

DEKLARACJA KANDYDATA

 do przyjęcia sakramentu bierzmowania

Ja,.............................................................................................................................

oświadczam, że pragnę przystąpić do sakramentu bierzmowania w parafii
pw. Matki Bożej Ostrobramskiej w Zielonej Górze.

Pragnę dobrze przygotować się do przyjęcia tego sakramentu i zobowiązuję się do wypełniania następujących warunków:

Jestem świadomy/a, że konsekwencją zlekceważenia powyższych warunków może być wykluczenie mnie z listy kandydatów do sakramentu bierzmowania.

…...................................                                         ….....................................................

           data                                                                     podpis kandydata

************************************************************

Zgłaszamy naszego syna/córkę do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Zapoznaliśmy się z wymaganiami, jakie Kościół i parafia stawia kandydatom do bierzmowania. Czujemy się odpowiedzialni za wychowanie religijne i zobowiązujemy się wspierać nasze dziecko modlitwą i dobrym przykładem życia i wiary oraz współpracować z osobami prowadzącymi w parafii przygotowanie do bierzmowania.             

…...................................                                         ….....................................................

         data                                                                podpisy rodziców/opiekunów

***********************************************************************

Dane kandydata

Imię i nazwisko kandydata

Szkoła i klasa

Imię i nzawisko katechety

Adres zamieszkania

Nr tel. Rodzica/ opiekuna

e-mail Rodzica/opiekuna

e-mail kandydata

Data i miejsce urodzenia

Data i miejsce chrztu św.